เมนูหลัก
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่าย
  บุคลากร
  งานโครงการ/แผนงาน
  งานการเงิน
  งานพัสดุ
  งานบุคลากร
  หนังสือเวียน/ประกาศ
  วาระ/รายงานการประชุม
  รายงานกิจกรรม
  สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
สำนักงานวัฒนธรรม
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

  

 


 


   บุคลากร

  
นางฐิตารีย์  อินตาแสง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 

 


 
นางสาวนิตยา   โคตรชมภู
นักจัดการทั่วไปชำนาญการ
นางสาวรัชนี   กาญจนลักษณ์
นักจัดการทั่วไปชำนาญกา

  
 
นางสาวปรมาพร  พิณรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการนายสกรรจ์  ศรีพักดี
พนักงานขับรถนายสมเกียรติ  นาคเสน
พนักงานรักษาความปลอดภัยนายธนภัทร์  ผดุงราษฎร์
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 


นางอุไรพร   บุญประกอบ
พนักงานทำความสะอาด                                  << กลับหน้าหลัก >> 


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ   ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster    www.nongkhai-culture.org