เมนูหลัก
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่าย
  บุคลากร
  งานโครงการ/แผนงาน
  งานการเงิน
  งานพัสดุ
  งานบุคลากร
  หนังสือเวียน/ประกาศ
  วาระ/รายงานการประชุม
  รายงานกิจกรรม
  สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
สำนักงานวัฒนธรรม
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

  

 


 


   บุคลากร

  
นางฐิตารีย์  อินตาแสง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 

 


 
นางสาวนิตยา   โคตรชมภู
นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

 

  
 
นางสาวปรมาพร  พิณรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 


นางอุไรพร   บุญประกอบ
พนักงานทำความสะอาด


นายธนัชพงศ์  รัตนพิมาตย์
พนักงานขับรถนายสมเกียรติ  นาคเสน
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 นายธนภัทร์  ผดุงราษฎร์
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

                                   << กลับหน้าหลัก >> 


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ   ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster    www.nongkhai-culture.org