เมนูหลัก
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่าย
  บุคลากร
  งานโครงการ/แผนงาน
  งานการเงิน
  งานพัสดุ
  งานบุคลากร
  หนังสือเวียน/ประกาศ
  วาระ/รายงานการประชุม
  รายงานกิจกรรม
  สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
สำนักงานวัฒนธรรม
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

  

 


 


  การจัดซื้อ - จัดจ้าง

 * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการจัดทำข้อมูลและเส้นทางท่องเที่ยวมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส   ( ๑๔ ก.พ. ๖๒ )

 * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการนำคณะเครือข่ายชุมชนคุณธรรมวัดจำปาทอง เข้าร่วมประชุมสัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการในงานประชุมสัมมนาการส่งเสริมและัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๓ ก.พ. ๖๒ )

 * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของชุมชนคุณธรรมวัดจำปาทอง ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ในงานประชุมสัมมนาการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๓ ก.พ. ๖๒ )

 * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าผ่านแดน เพื่อใช้ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวาดภาพด้วยสีน้ำ และสีโปสเตอร์ กิจกรรมภายในโครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มน้ำโขง ณ จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๑ ก.พ. ๖๒ )

 * ประกวดราคาจ้างจ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ กิจกรรมภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ๗ ก.พ. ๖๒ )

 * ประกวดราคาจ้างจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการจัดทำข้อมูลและเส้นทางท่องเที่ยวมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ๕ ก.พ. ๖๒ )

 * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาผ้าไตร น้ำปานะ และจัดนิทรรศการ กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ( ๔ ธ.ค. ๖๑ )

 * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งสถานที่ จัดทำป้าย และจัดหาเครื่อไทยธรรม กิจกรรมถวายเป็นประราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ( ๓ ธ.ค. ๖๑ )

 * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ( ๒๐ พ.ย. ๖๑ )

 * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้าน โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ( ๒๐ พ.ย. ๖๑ )

 * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและวัฒนธรรม กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมทางสังคมในมิติทางวัฒนธรรม ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ( ๓๐ ต.ค. ๖๑ )
 
* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเครื่องบวงสรวงและพิธีบวงสรวงเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลก โครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว (The city of tourism) กิจกรรมส่งเสริมประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ๑๘ ต.ค. ๖๑ )  
 * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมประเพณี โครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว (The city of tourism) กิจกรรมส่งเสริมประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ๑๘ ต.ค. ๖๑ )  
 *
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมประเพณี โครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว (The city of tourism) กิจกรรมส่งเสริมประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ๑๐ ต.ค. ๖๑ )  
 *
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดง แสง เสียง เปิดตำนานบั้งไฟพญานาค โครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว (The city of tourism) กิจกรรมส่งเสริมประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
( ๙ ต.ค. ๖๑ )
  * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น กระทงกาบกล้วย โครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว (The city of tourism) กิจกรรมส่งเสริมประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
( ๙ ต.ค. ๖๑ )  

  * ระกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมประเพณี โครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว (The city of tourism) กิจกรรมส่งเสริมประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ๑ ต.ค. ๖๑ )
  * ระกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดง แสง เสียง เปิดตำนานบั้งไฟพญานาค โครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว (The city of tourism) กิจกรรมส่งเสริมประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ๒๘ ก.ย. ๖๑ )
   * ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น กระทงกาบกล้วย โครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว (The city of tourism) กิจกรรมส่งเสริมประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ( ๒๘ ก.ย. ๖๑ )
  * ประกาศราคาพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยววัดพระธาตุบุ  ( ๓ ม.ค. ๖๑ ) 
  * รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ( ๑๒ ธ.ค. ๖๐ ) 
  * ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร( ๑๒ ธ.ค. ๖๐ )   
  * ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล) (๒๓ พ.ย.๕๙) 
  * ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน) (๒๓ พ.ย.๕๙) 
   * ประกาศราคาจ้างปรับปรุงบูรณะวัดเทพพลประดิษฐารามเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (๒๖ พ.ค. ๖๐) 
brown_new.gif
   * การประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งประกอบสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
     (๑๗ ต.ค. ๕๙)
   * ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (๒๙ ก.ย.๕๙) 
   * ราคากลางงานมหกรรมวิถีถิ่น วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติฯ (๒๗ เม.ย.๕๙)     
   *
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดจ้างทำกรอบเกียรติบัตร ภายใต้โครงการวัดและศาสนสถาน สะอาด ร่มเย็น จังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๕๙ (๘ ก.ค.๕๙) 
   * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงบูรณะแหล่งท่องเที่ยววัดพระธาตุบังพวน (๒๙ มี.ค. ๕๙)
   * การประกวดราคาจ้างปรับปรุงบูรณะแหล่งท่องเที่ยววัดพระธาตุบังพวน (๑๔ มี.ค. ๕๙)
   * ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคารกลาง(ราคาอ้างอิง) (๑๘ ธ.ค.๕๘) 
   *
การจ้างพิมพ์หนังสือและสูจิบัตรสีสันบั้งไฟพญานาค ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (๐๔ ธ.ค.๕๘)  
   *
การจัดจ้างทำกรอบเกียรติบัตร (๑๙ ม.ค.๕๘)      
   *
การจัดจ้างตัดเย็บชุดฟ้อนรำ (ผ้าซิ่น เสื้อ และสไบ) (๑๙ ม.ค.๕๘)      
   *
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (๑ ธ.ค. ๕๗)    
   
* ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (๑ ธ.ค. ๕๗)
    
* ผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริหารพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความสะอาด
      
(๒๘ พ.ย. ๕๗)      
   
* ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริหารพนักงานรักษาความปลอดภัย
      และพนักงานรักษาความสะอาด
(๒๗ พ.ย. ๕๗)  
   
* จัดจ้างเหมาบริหารพนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานรักษาความสะอาด
   
* ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย ครั้งที่ ๒  
   *
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย  
   
* ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
   *
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  << กลับหน้าหลัก >>

 

  


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ   ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster    www.nongkhai-culture.org