เมนูหลัก
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่าย
  บุคลากร
  งานโครงการ/แผนงาน
  งานการเงิน
  งานพัสดุ
  งานบุคลากร
  หนังสือเวียน/ประกาศ
  วาระ/รายงานการประชุม
  รายงานกิจกรรม
  สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
สำนักงานวัฒนธรรม
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

  

 


 


  การจัดซื้อ - จัดจ้าง

 * ๑. ประกาศราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งประกอบสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย 
 * ๒. เอกสารประกวดราคาจ้าง
 * ๓. รูปแบบรายการละเอียด 
 * ๔. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 *
๕. แบบรายการกำหนดราคากลาง ปร.๖ 
 
* ๖. แบบรายการกำหนดราคากลาง ปร.๕ ก
 
* ๗. แบบรายการกำหนดราคากลาง ปร.๔   
  
* ๘. าคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์
 
* ๙. งวดงานและการจ่ายเงิน

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  << กลับหน้าหลัก >>

 

  


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ   ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster    www.nongkhai-culture.org