เมนูหลัก
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่าย
  บุคลากร
  งานโครงการ/แผนงาน
  งานการเงิน
  งานพัสดุ
  งานบุคลากร
  หนังสือเวียน/ประกาศ
  วาระ/รายงานการประชุม
  รายงานกิจกรรม
  สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
สำนักงานวัฒนธรรม
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

  

 


 


  การจัดซื้อ - จัดจ้าง

 ประกาศประกวดราคาวัดพระธาตุบุ
 เอกสารประกวดราคาวัดพระธาตุบุ
 ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้เสนอราคาผ่านระบบ e-bidding
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 *
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
 * ๑.๒ แบบรูปและรายการละเอียด
 * ๒. ใบเสนอราคา
 
* ๓. สัญญาจ้างทั่วไป
 * . แบบหนังสือค้ำประกันสัญญา
 
* . สูตรการปรับราคา
 
* ๖.๑ บทนิยาม ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 * ๖.๒ บทนิยาม การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
 * ๗.๑ บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 * ๗.๒ บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
 * ๘. รายละเอียดการคำนวณราคากลาง BOQ
 * ๘. รายละเอียดการคำนวณราคากลาง BOQ  (Excel)
 * ๙. ร่างขอบเขตงาน TOR
 * ๑๐. รายการประกอบแบบ
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  << กลับหน้าหลัก >>

 

  


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ   ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster    www.nongkhai-culture.org