เมนูหลัก
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่าย
  บุคลากร
  งานโครงการ/แผนงาน
  งานศาสนา
  งานศิลปะ
  งานวัฒนธรรม
  งานพิธี
  หนังสือเวียน/ประกาศ
  รายงานกิจกรรม

ศูนย์ข้อมูล
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
    ราชการ
  ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
    วัฒนธรรม
  สภาวัฒนธรรม

สำนักงานวัฒนธรรม
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

  

 


 


   บุคลากร

 


นางกรรญา  ศูนย์คำ
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

 


 
นางสาวฐิติชญา  พรชาตา
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
(งานสภาวัฒนธรรม)
 


 

นายยอดยิ่ง   ราชตั้งใจ
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
(งานพิธี)
  นางจิราภรณ์  ชัยมณี
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
(ประสานงานอำเภอเฝ้าไร่)


 
นางสาวประภัสสร  ยางนอก
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
(ประสานงานอำเภอสังคม)


  
shanyut.jpg
 ายชาญยุทธ  มหาสมบัติ
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
(งานศาสนา)
 นายจีรพงษ์  บุตรแก้ว
อาสาสมัครวัฒนธรรม

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี

 


นายกิตติเดช   เพ็งคำ
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

 


นายปรีชา  ปลัดพรม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี

 


นายสถาพร  ดอนชุม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี

 

 

                                  << กลับหน้าหลัก >> 


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ   ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster    www.nongkhai-culture.org