วีรกรรมปราบฮ่อ  หลวงพ่อพระใส  สะพานไทยลาว

เมนูหลัก
 
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่ายและกลุ่ม
 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
  กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ

ศูนย์ข้อมูล
 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
    ราชการ
  ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
    วัฒนธรรม
  สภาวัฒนธรรม
  แผนปฏิบัติการจังหวัด
  ปฏิทินทางวัฒนธรรม


 

สำนักงานวัฒนธรรม
 
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
 

องค์ความรู้
 
  ตราประจำจังหวัด
  คำขวัญประจำจังหวัด
  แหล่งท่องเที่ยว
  แผนที่จังหวัดหนองคาย

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

     สถิติผู้เข้าชม

   

 


กิจกรรมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

aniblack02_next.gifนายสมยศ งามชมภู นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ และนางสาวภาณุพรรณ คำพุฒ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานงบประมาณโครงการและงบประมาณของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๑

aniblack02_next.gif จ่าเอกนาวี  แสงฤทธิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมตามโครงการสภากาแฟ (Morning talk) จังหวัดหนองคาย  

aniblack02_next.gifนายเผด็จ  สุขเกษม วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองจังหวัดหนองคาย ประจำปี ๕๖๑

aniblack02_next.gifนายเผด็จ  สุขเกษม วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ให้สัมภาษณ์นิสิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำวิจัย 

aniblack02_next.gifนายเผด็จ  สุขเกษม วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑
 

aniblack02_next.gifนายเสมยศ  งามชมภู นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑
 

aniblack02_next.gifนายเผด็จ  สุขเกษม วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
ร่วมประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง ๓ ประเทศ ๙ จังหวัด (ไทย-ลาว-เวียดนาม) ครั้งที่ ๒๑
 

aniblack02_next.gifนายเผด็จ  สุขเกษม วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานโครงการเทศกาลศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
สานสัมพันธ์สายใยสองแผ่นดิน
 

aniblack02_next.gifออกตรวจสถานประกอบการร้านวีดิทัศน์ฯ 
aniblack02_next.gif นายเผด็จ  สุขเกษม วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
ร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและพิจารณาจัดสรรพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ
ตามโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
 

aniblack02_next.gifนายเผด็จ  สุขเกษม วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
ร่วมประชุมคณะผู้บริหารระดับสูง ๓ ประเทศ ๙ จังหวัด (ไทย-ลาว-เวียดนาม)
 

aniblack02_next.gifรับมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่
จากสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดหนองคาย
 

aniblack02_next.gifรับมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่
จากห้างอัศวรรณ ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
 

aniblack02_next.gifนายเผด็จ  สุขเกษม วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
เข้าคารวะและขอพร ผู้ว่าฯ/รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  ๒๕๖๑
 

aniblack02_next.gif


 

นายเผด็จ  สุขเกษม
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

 
Download
  พรบ.ภาพยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๕๑
  แบบฟอร์มการขออนุญาต
    ประกอบกิจการฯ 

Link หนังสือพิมพ์
 

Link ทีวี

 


  


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย   บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ  ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster     www.nongkhai-culture.org