เมนูหลัก
 
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่ายและกลุ่ม
 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
  กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ

ศูนย์ข้อมูล
 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
    ราชการ
  ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
    วัฒนธรรม
  สภาวัฒนธรรม
  แผนปฏิบัติการจังหวัด
  ปฏิทินทางวัฒนธรรม


 

สำนักงานวัฒนธรรม
 
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

 


 


 
  มุม แบ่งปันความรู้

         
มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการนำเสนอผลงาน   ถ่ายทอดภูมิปัญญา องค์ความรู้ ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
  และความรู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรม   เป็นการแบ่งปันความรู้ร่วมกันผ่านทางเว็บไซต์
     

        รายงานสรุปการวิจัย                

                  >   " ความสำคัญของผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอ @ อิทธิพล  โกมิล " อ่านต่อ

                   >  " โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนในมิติวัฒนธรรมของจังหวัดหนองคาย "
                          @ กรรญา  ศูนย์คำ  
อ่านต่อ

                   >  "  โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดหนองคาย "
                           
@ กรรญา  ศูนย์คำ  อ่านต่อ

          คลังความรู้

                 การบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ  สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา 
                
สิริโสภาพัณณวดีเนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์  ในส่วนภูมิภาค @ ยงยุทธ  พิมพา อ่านต่อ

                     >  " พิธีพระราชทานเพลิงศพ (กรณีหีบเพลิง) " @ ยงยุทธ พิมพา อ่านต่อ            

          เอกสารเผยแพร่

                  > ศาสนพิธีในพระราชพิธี เล่ม ๑  @ กรมการศาสนา
                     - พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าผ้าพระกฐิน
                     - พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล  วันมาฆบูชา          
                     - พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วันวิสาขบูชา
                     - พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วันอาสาหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา
อ่านต่อ

                
 > ศาสนพิธีในพระราชพิธี เล่ม ๒  @ กรมการศาสนา  
                    - พระราชพิธีสงกรานต์
                    - พระราชพิธีฉัตรมงคล
                    - พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
อ่านต่อ

                 > ศาสนพิธีการ ศาสนพิธีกรรม  ศาสนพิธีกร  @ อาจารย์สมชัย  เกื้อกูล

                 > วิจัยบวชเณร ดาวน์โหลด

 

      

 

  


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ   ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster     www.nongkhai-culture.org