เมนูหลัก
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของกลุ่ม
  บุคลากร
  งานอำนวยการ
  งานพัสดุและการเงิน
  งานพิธีฯ
  งานปฏิบัติ
  หนังสือเวียน/ประกาศ
  รายงานกิจกรรม

ศูนย์ข้อมูล
 ข้อมูลเกี่ยวกับพิธีการศพฯ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
    ราชการ
  ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
    วัฒนธรรม
  สภาวัฒนธรรม

สำนักงานวัฒนธรรม
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

  

 


 


   บุคลากร

 


นายชาญยุทธ  มหาสมบัติ
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญ
หัวหน้า
กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน

 


นายประเวศน์  โคตรชมภู

นักวิชาการวัฒนธรรมนายปรีชา  ปลัดพรม

นักวิชาการวัฒนธรรม
 นายสถาพร  ดอนชุม

นักวิชาการวัฒนธรรม
 นายอาทิตย์  สีต่างคำ
นักวิชาการวัฒนธรรมายฉัตรดนัย  พิสัยสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี
 ายชยชนม์  เปรมานนท์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี
 ายวีระวัฒน์  กีรติพงศ์ธรรม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี
 ายสยาม  ดวงดี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี
 ายชลธร  บุตรโคตร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี
 


ายจิระยุทธ  โคตรอ่อน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีายนิพนธ์  ฤกษ์ฤทธิ์รณ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี
 


ายวชิรพันธ์  สุธรรมา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีายบุญถึง  ตรัยธำมรงค์
พนักงานขับรถ ๖ ล้อ
 


ายปฏฺญญา  ประทุมภาพ
พนักงานขับรถตู้างสาวอรอนงค์  รัตนพิมาตย์
แม่บ้าน
 

 

 

<< กลับหน้าหลัก >> 


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ   ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster    www.nongkhai-culture.org