อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  หลวงพ่อพระใส  สะพานไทยลาว

เมนูหลัก
 
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่ายและกลุ่ม
 
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
  กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ

ศูนย์ข้อมูล
 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
    ราชการ
  ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
    วัฒนธรรม
  สภาวัฒนธรรม
  แผนปฏิบัติการจังหวั

แผนปฏิบัติการอำเภอ

  ปฏิทินทางวัฒนธรรม


 

สำนักวัฒนธรรมจังหวัด
 
  จังหวัดอำนาจเจริญ
  จังหวัดนครราชสีมา
  จังหวัดสกลนคร
  จังหวัดชัยภูมิ
  จังหวัดมหาสารคาม
  จังหวัดหนองบัวลำภู
  สุพรรณบุรี
  จังหวัดพัทลุง
  จังหวัดระยอง
  จังหวัดเชียงใหม่

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

     สถิติผู้เข้าชม

    Free Web Counters 

 กฎหมาย ระเบียบ และ พ.ร.บ. ต่างๆ

 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
 พระราชบัญญัติลิขสิทธ ิ์พ.ศ.๒๕๓๗
 พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์พ.ศ. ๒๕๕๑
 หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
 พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ.๒๔๙๘
 พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ.๒๕๔๘
 บทลงโทษ
 กฏกระทรวงฉบับที่ ๑-๑๓
 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
 พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์
 กฎกระทรวงว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2552
 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2552
 ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตและใบอนุญาต การแจ้งและการขอ
     ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2552


 

 

นายเผด็จ  สุขเกษม
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย


Link หนังสือพิมพ์ 

Link ทีวี
 


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ   ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster     www.nongkhai-culture.org