วีรกรรมปราบฮ่อ  หลวงพ่อพระใส  สะพานไทยลาว

 

เมนูหลัก
 
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่ายและกลุ่ม
 
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
  กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ
  กลุ่มพิธีการฯ

ศูนย์ข้อมูล
 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
    ราชการ
  ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
    วัฒนธรรม
  สภาวัฒนธรรม
  สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
  แผนปฏิบัติการจังหวัด

แผนปฏิบัติการอำเภอ
 

  ปฏิทินทางวัฒนธรรม


 

สำนักงานวัฒนธรรม
 
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
 
องค์ความรู้
 
  ตราประจำจังหวัด
  คำขวัญประจำจังหวัด
  แหล่งท่องเที่ยว
  แผนที่จังหวัดหนองคาย
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

 


    สถิติผู้เข้าชม

   

 


  
 article_fileattach_20180719093624.jpg
 

 
praphor.jpg

กิจกรรม / ผลการดำเนินงาน ย้อนหลัง

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒                  Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒                Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑           Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑               Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑              Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑    

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑             Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑    

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑                  Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑                 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐  

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐            Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐    

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐                   Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐                 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐                  Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐                Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙                  Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙                    Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙                   Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙                 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙                 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙                   Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙   

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙                  Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘  

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘             Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘                 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘               Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘      

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘              Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘      

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘                   Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘                 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗            Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗                 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗  

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗               Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗  

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗              Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗                   Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗                 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖            Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖

bar_green.gif

กิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
ณ วัดจอมมณี  ตำบลมีชัย
อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย
(คลิกลิงก์)

เทศกาลศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยลุ่มน้ำโขง
การอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แสดงความคิดเห็นด้านการแสดง
วันที่ ๑๖ - ๑๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ สถาบันฝรั่งเศส นครหลวงเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และโรงแรมไวท์ โฮเทล จังหวัดหนองคาย
(คลิกลิงก์)

โครงการพัฒนาบุคลากร
การประชุมเพื่อดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรคุณธรรมสู่ความเป็นต้นแบบ
วันที่ ๑๒ - ๑๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมศรีสุทโธ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
(คลิกลิงก์)

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
จัดกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
(คลิกลิงก์)

วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กระทรวงวัฒนธรรม
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ วัดคลองโพธิ์  พระอารามหลวง
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์
(คลิกลิงก์) 

วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
รับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร
องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
ด้านการเงิน การคลัง "ระดับดีเ่ด่น"
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
(คลิกลิงก์)

วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ วัดโพธิ์ชัย  พระอารามหลวง
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(คลิกลิงก์)

พิธีจุดเทียนชัย น้อมรำลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
(คลิกลิงก์)

พิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
(คลิกลิงก์)

พิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
(คลิกลิงก์)

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ วัดโพธิ์ชัย  พระอารามหลวง
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(คลิกลิงก์)

พิธีจุดเทียนชัย  น้อมรำลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(คลิกลิงก์)

พิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(คลิกลิงก์)

พิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(คลิกลิงก์)

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
จัดโครงการอบรมพระพิธีธรรม
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ วัดโพธิ์ชัย  พระอารามหลวง
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
(คลิกลิงก์)

วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการท่องเที่ยว
สภาผู้แทนราษฎร
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมเทวาภิบาล
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
(คลิกลิงก์)

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
ร่วมโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อน
ด้วยพลังบวรตัวอย่าง
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒
ณ ชุมชนคุณธรรมวัดไชยาประดิษฐ์
อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงก์)

การดำเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒
ณ อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงก์)

การพิจารณากลั่นกรองการดำเนินกิจการ
ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗
กรณีขอเปิดใหม่ ขอต่ออายุ และขอเพิ่มห้องพัก
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒
ณ อำเภอเมืองหนองคาย อำเภอท่าบ่อ
อำเภอรัตนวาปี

(คลิกลิงก์)

กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลงานของจังหวัด
"มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒"
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒
ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงก์)

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา
ในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
ณ วัดอรัญวาสี อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงก์)

การออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวปฏิบัติ
ข้อควรรู้และถือปฏิบัติ สำหรับผู้ประกอบการ
ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒
ณ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงก์)

กิจกรรมทำความสะอาด ตามโครงการบ้านสวย เมืองงาม "หนองคายเมืองน่าท่องเที่ยว
และน่าอยู่ ริมฝั่งโขง"
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒
ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงก์)

-

การตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ
ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ขับเคลื่อนด้วยพลัง "บวร"
วันที่ ๒๘ -๒๙  สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ  จำนวน ๕ แห่ง
ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงก์)

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงก์)

การประกวดนาฏศิลป์พื้นเมือง
สองฝั่งโขง ไทย - ลาว  ครั้งที่ ๑๒
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ ลานกิจกรรมชั่วคราว  อัศวรรณ  ช้อปปิ้ง
คอมเพล็กซ์  หนองคาย จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงก์)

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องแสดง อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย  จังหวัดขอนแก่น

(คลิกลิงก์) 

การออกตรวจเยี่ยมร้านวีดิทัศน์ ประเภทเกม
ตามนโยบายจัดระเบียบสังคม
พร้อมทั้งให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการฯ
วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ ตำบลมีชัย  ตำบลเมืองหมี  ตำบลเวียงคุก
อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงก์)

โครงการสร้างคนดีสู่สังคม
ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน
ระหว่างวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ถึงวันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง)
อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงก์)

โครงการธรรมมะสู่คนทั้งมวล
กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชันเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จังหวัดหนองคาย
วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ วัดเทพพลประดิษฐาราม  ตำบลเวียงคุก
 อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงก์) 

โครงการถ่ายทอด  สืบสาน  ภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม (เซิ้งส่วงเฮือ)
ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา
อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงก์)

ิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน - พุ่มทอง)
และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงก์)

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงก์)

พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงก์)

ครงการรักษ์ภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง)
อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงก์)

พิธีสมโภชพระธาตุอรหันต์ วัดโพธิ์ชัย
(พระอารามหลวง) เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยฯ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง)
อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงก์)

การประชุมคณะอนุกรรมการ
เพื่อเตรียมการประชุมผู้บริหารระดับสูง
๓ จังหวัด ๙ ประเทศ (ไทย-ลาว-เวียดนาม)
ที่ใช้เส้นทางหมายเลข ๘ และ ๑๒ ครั้งที่ ๒๒
ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมไอโฮเทล จังหวัดนครพนม

(คลิกลิงก์)

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดหนองคาย
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี  และโอกาส
ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย
วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงก์)

 

  การประชุมเพื่อพิจารณาขับเคลื่อน
การดำเนินโครงการส่งเสริม สนับสนุน
การฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดหนองคาย
ประจำปี ๒๕๖๒ (พัฒนาบุคลากร)
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมศรีสุทโธ
สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงก์)

 

 โครงการถ่ายทอด สืบสาน ภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม (การเล่นโหวด)
วันที่ ๑๔ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงก์)

พิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงก์)

กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงก์)

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม 
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงก์)

พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ ลานวัฒนธรรมหน้าวัดลำดวน
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงก์)

มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดหนองคาย
วันที่ ๒๒ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงก์)

กิจกรรมสัปดาห์วิสาขบูชาอาเซียน
สัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
ร่วมกับสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ
สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว
วันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงก์)

ออกตรวจเยี่ยมร้านวีดิทัศน์ ประเภทเกม
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบ
กิจการให้เป็นมาตรฐานและมีความถูกต้อง
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงก์)

การประชุมคณะกรรมการจัดมหรสพสมโภช
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมศรีสุทโธ สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงก์)

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายอายุวัฒนมงคล
ครบรอบ ๙๗ ปี พระธรรมมงคลรังษี
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง
จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงก์)

พิธีถวายราชสักการะฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงก์)

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก จังหวัดหนองคาย
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงก์)

เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท
และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก
วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ วัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงก์)

การประชุมมอบหมายและชี้แจงนโยบาย
แก่เจ้าหน้าที่พิธีการศพที่ได้รับพระราชทานฯ
ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมศรีสุทโธ
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงก์)

ร่วมพิจารณาความเหมาะสมในการ
ขอพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์
กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธี
ยกช่อฟ้าอุโบสถ
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
ณ วัดพระธาตุบังพวน
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงก์)

 หนังสือเวียน / ประกาศ


Topic 125 ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภททีม ๕ คน
(แบบ สภ.๑)
(ส่งภายใน ๔ ธ.ค.๖๒  สามารถส่งได้ทั้งทางอีเมลสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายและทางหมายเลขโทรสาร  ผู้ประสานงาน  นางจิราภรณ์ ชัยมณี  โทร ๐-๘๙๒๐-๒๖๙๒๗) brown_new.gif
Topic 125
ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภททีม ๕ คน
(ส่งภายใน ๔ ธ.ค.๖๒  สามารถส่งได้ทั้งทางอีเมลสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายและทางหมายเลขโทรสาร  ผู้ประสานงาน  นางจิราภรณ์ ชัยมณี  โทร ๐-๘๙๒๐-๒๖๙๒๗)brown_new.gif
Topic 125 ขอเชิญชวนองค์กร หน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น "วันตรีสากล"(๑๕ พ.ย. ๖๒)brown_new.gif
Topic 125
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างนักธุรกิจบริการมืออาชีพ "ลูกค้าติด ธุรกิจโต...Go Online"
(๑๓ พ.ย. ๖๒) brown_new.gif
Topic 125
ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง การประกวดภาพถ่าย "ชุมชนคุณธรรม บ้านฉัน" 
brown_new.gif
Topic 125
หลักเกณฑ์ในการขอพระราชทานเพลิงศพ
 
Topic 125
 การกำหนดแนวทางการมอบภารกิจเกี่ยวกับพิธีศพที่ได้รับพระราชทานตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวังไปใหรัฐบาลดำเนินการตามแนวพระราโชบาย
Topic 125 การดำเนินงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน

Topic 125 ประกาศ
ผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงแสง เสียง เปิดตำนานบั้งไฟพญานาค  
( ๒๖ ก.ย. ๖๒) 
 Topic 125 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  
( ๑๕ ก.ย. ๖๒) 
 Topic 125 ประกาศ
กำหนดการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ (๒๖ ก.ค. ๖๒)
 Topic 125 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และ การรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (๒๖ มี.ค. ๖๒)
 Topic 125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการจัดทำข้อมูลและเส้นทางท่องเที่ยวมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (๑๔ ก.พ. ๖๒ )
 Topic 125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการนำคณะเครือข่ายชุมชนคุณธรรมวัดจำปาทอง เข้าร่วมประชุมสัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการในงานประชุมสัมมนาการส่งเสริมและัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๓ ก.พ. ๖๒ )
 
Topic 125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของชุมชนคุณธรรมวัดจำปาทอง ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ในงานประชุมสัมมนาการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๓ ก.พ. ๖๒ )
 Topic 125 ระเบียบการประกวดออกแบบและตัดเย็บ "ผ้าไทยใส่สบาย" โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
 Topic 125 ระเบียบการประกวดวงดนตรีพื้นเมือง ร่วมสมัยเยาวชน อายุไม่เกิน ๒๐ ปี
 Topic 125
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการจัดทำข้อมูลและเส้นทางท่องเที่ยวมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (๑๔ ก.พ. ๖๒ )
 
Topic 125 การเตรียมการขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอรับหีบเพลิง พระราชทาน และขั้นตอนการปฏิบัติ
 Topic 125
ประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย
 Topic 125
ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานพิธีการศพ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย (๑๘ ธ.ค. ๖๑ )  
 Topic 125 ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานพิธีการศพ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี (๑๗ ธ.ค. ๖๑ )  
 Topic 125 ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานพิธีการศพ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี ( ๑๔ ธ.ค. ๖๑ )  
 Topic 125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเครื่องบวงสรวงและพิธีบวงสรวงเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลก โครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว (The city of tourism) กิจกรรมส่งเสริมประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ๑๘ ต.ค. ๖๑ )  
 Topic 125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมประเพณี โครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว (The city of tourism) กิจกรรมส่งเสริมประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ๑๘ ต.ค. ๖๑ )  
 Topic 125
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมประเพณี โครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว (The city of tourism) กิจกรรมส่งเสริมประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ๑๐ ต.ค. ๖๑ )  
 Topic 125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดง แสง เสียง เปิดตำนานบั้งไฟพญานาค โครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว (The city of tourism) กิจกรรมส่งเสริมประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
( ๙ ต.ค. ๖๑ )
  Topic 125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น กระทงกาบกล้วย โครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว (The city of tourism) กิจกรรมส่งเสริมประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
( ๙ ต.ค. ๖๑ )  
  Topic 125
ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
  Topic 125 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ "พนันออนไลน์กับภัยท้าทายยุค ๔.๐"  
  Topic 125
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ร่วมรณรงค์ "งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง"และเผยแผ่ คติธรรม โอวาท และคำขวัญ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
  Topic 125 โครงการ “เปิดพื้นที่สร้างสรรค์การผลิตสื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  Topic 125 ผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะและการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาค (คณะสงฆ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เข้าไปเฟสบุ๊ค เพจ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
  Topic 125 การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.)
  Topic 125 กิจกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
คลิกดาวน์โหลดที่นี่ 
  Topic 125 การคัดเลือก "คนดีศรีหนองคาย" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
คลิกดาวน์โหลดที่นี่   
  Topic 125
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาวัดพระธาตุบุ คลิกดาวน์โหลดที่นี่   ( ๑๒ ม.ค. ๖๑ )
  Topic 125
ประกาศราคาพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยววัดพระธาตุบุ คลิกดาวน์โหลดที่นี่   ( ๓ ม.ค. ๖๑ ) 
   Topic 125 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบูรณะวัดเทพพลประดิษฐารามเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยง
       (๒๖ พ.ค. ๖๐)
 คลิกดาวน์โหลดที่นี่  
       (๑๗ ต.ค. ๕๙)  คลิกดาวน์โหลดที่นี่   
 
 Topic 125 พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)   คลิกดาวน์โหลดที่นี่
 
 Topic 125 ช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ คลิกดาวน์โหลดที่นี่
  Topic 125 เพลงรักชาติร่วมสมัย  
คลิกดาวน์โหลดที่นี่
  Topic 125 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง คลิกดาวน์โหลดที่นี่

 
 Topic 125 ชุดไทยพระราชนิยม (ชาย) คลิกที่นี่
  Topic 125
ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา  
      ประจำปี ๒๕๕๔  (พ.ย. ๕๔)
คลิกที่นี่ 
  Topic 125 
ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมายตามนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้ สังคม คลิกที่นี่


 ข่าวเด่นประจำวัน

 

  

            

นายเผด็จ  สุขเกษม
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย


 
 
Download
  พรบ.ภาพยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๕๑
  แบบฟอร์มการขออนุญาต
    ประกอบกิจการฯ 

Link เพื่อนบ้าน 


 


 


 


 รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์


 
Knowledge Management

img1.gif

  


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย   บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ  ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
E-Mail : nongkhaiculture@gmail.com
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster     www.nongkhai-culture.org