วีรกรรมปราบฮ่อ  หลวงพ่อพระใส  สะพานไทยลาว


เมนูหลัก
 
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่ายและกลุ่ม
 
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
  กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ

ศูนย์ข้อมูล
 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
    ราชการ
  ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
    วัฒนธรรม
  สภาวัฒนธรรม
  สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
  แผนปฏิบัติการจังหวัด

แผนปฏิบัติการอำเภอ
 

  ปฏิทินทางวัฒนธรรม


 

สำนักงานวัฒนธรรม
 
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
 
องค์ความรู้
 
  ตราประจำจังหวัด
  คำขวัญประจำจังหวัด
  แหล่งท่องเที่ยว
  แผนที่จังหวัดหนองคาย
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

  
    สถิติผู้เข้าชม

   

  

 
praphor.jpg

กิจกรรม / ผลการดำเนินงาน ย้อนหลัง

 
 Topic 125
กิจกรรมประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑                Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑              Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐                 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐                   Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐                   Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐                 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐                  Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐                Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙                  Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙                    Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙                   Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙                 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙                 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙                   Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙   

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙                  Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘  

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘             Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘                 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘               Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘      

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘              Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘      

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘                   Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘                 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗            Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗                 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗  

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗               Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗  

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗              Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗                   Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗                 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖

 Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖            Topic 125 กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖

bar_green.gif

กิจกรรมการฝึกอบรมอาสาสมัครท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยงเชิงอัตลักษณ์บนเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
(คลิกลิงค์)

พิธีเปิดศูนย์บันดาลไทย ต้นทุนสร้างสรรค์
"สู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรม"
จังหวัดหนองคาย
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
(คลิกลิงค์)

โครงการปู่ย่าสอนหลายสืบสานวัฒนธรรม
ประจำปี ๒๕๖๑
๑๕-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
(คลิกลิงค์)

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดหนองคาย
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมศรีสุทโธ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
(คลิกลิงค์)

ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
ตำบลท่าบ่อ ตำบลน้ำโมง ตำบลกองนาง
ตำบลหนองนาง และตำบลบ้านถ่อน

อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
(คลิกลิงค์)

ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ ตำบลจุมพล ตำบลวัดหลวง
ตำบลเซิม ตำบลบ้านผือ

อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย
(คลิกลิงค์)

กิจกรรมอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
ในมิติทางวัฒนธรรม
๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
ศาลาการเปรียญวัดไชยาประดิษฐ์
ชุมชนวัดไชยาประดิษฐ์ ตำบลสระใคร
อำเภอสระใคร  จังหวัดหนองคาย
(คลิกลิงค์)

กิจกรรมอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
ในมิติทางวัฒนธรรม
๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ ชุมชนคุณธรรมวัดสระสุวรรณ
ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย

(คลิกลิงค์)

กิจกรรมอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
ในมิติทางวัฒนธรรม
๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
ศาลาการเปรียญวัดจันทราวาส
ชุมชนวัดจันทราวาส ตำบลหนองปลาปาก
อำเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย
(คลิกลิงค์)

กิจกรรมอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
ในมิติทางวัฒนธรรม
๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
ศาลาการเปรียญวัดมณีโคตร
ชุมชนวัดมณีโคตร ตำบลจุมพล
อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย
(คลิกลิงค์)

กิจกรรมอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
ในมิติทางวัฒนธรรม
๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ ชุมชนคุณธรรมวัดจำปาทอง
บ้านหนองยางคำ
ตำบลกองนาง
อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
(คลิกลิงค์)

กิจกรรมอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
ในมิติทางวัฒนธรรม
๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
ศาลากลางบ้าน
ชุมชนวัดกัจจายาราม ตำบลพานพร้าว
อำเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย
(คลิกลิงค์)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ประจำปี ๒๕๖๑
๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนบ้านโคกคอน
ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย
(คลิกลิงค์)

กิจกรรมอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
ในมิติทางวัฒนธรรม
๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
ศาลาการเปรียญวัดทุ่งพลายงาม
ชุมชนวัดทุ่งพลายงาม ตำบลคอกช้าง
อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
(คลิกลิงค์)

กิจกรรมอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
ในมิติทางวัฒนธรรม
๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
ศาลาการเปรียญวัดนวติดถาราม
ชุมชนวัดนวติดถาราม ตำบลกุดบง
อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย
(คลิกลิงค์)

กิจกรรมอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
ในมิติทางวัฒนธรรม
๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
ศาลาการเปรียญวัดธาตุดำ
ชุมชนวัดธาตุดำ ตำบลพานพร้าว
อำเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย
(คลิกลิงค์)

ร่วมและกล่าวต้อนรับ ท่านเซค ดร.ยูโซฟ
อับดุลลอฮฺ อัลฮามูดีญ์ ทูตวัฒนธรรม
สถานทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย

๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ มูลนิธิสันติเพื่อการศึกษาสงเคราะห์
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
(คลิกลิงค์)

การประชุมผู้นำชุมชนและเครือข่ายชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมศรีสุทโธ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
(คลิกลิงค์)

 หนังสือเวียน / ประกาศ

 
  Topic 125 การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๖๑
  Topic 125
โครงการ “เปิดพื้นที่สร้างสรรค์การผลิตสื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  Topic 125 ขอเชิญร่วมเสนอชื่อละครโทรทัศน์ไทยเพื่อคัดเลือกให้เป็น “สุดยอดละครโทรทัศน์ไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙”  
  Topic 125 ผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะและการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาค (คณะสงฆ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เข้าไปเฟสบุ๊ค เพจ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
  Topic 125 การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.)
  Topic 125 กิจกรรมการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
คลิกดาวน์โหลดที่นี่ 
  Topic 125 การคัดเลือก "คนดีศรีหนองคาย" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
คลิกดาวน์โหลดที่นี่   
  Topic 125
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาวัดพระธาตุบุ คลิกดาวน์โหลดที่นี่   ( ๑๒ ม.ค. ๖๑ )
  Topic 125
ประกาศราคาพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยววัดพระธาตุบุ คลิกดาวน์โหลดที่นี่   ( ๓ ม.ค. ๖๑ ) 
  Topic 125 ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
      คลิกดาวน์โหลดที่นี่  
  Topic 125 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบูรณะวัดเทพพลประดิษฐารามเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยง

       (๒๖ พ.ค. ๖๐)
 คลิกดาวน์โหลดที่นี่  
  Topic 125 ประกาศผลการประกวดคลิปวีดีโอ "ศาสตร์พระราชา"
คลิกดาวน์โหลดที่นี่     ( ๙ มี.ค. ๖๐)
  Topic 125 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งประกอบสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

       (๑๗ ต.ค. ๕๙)
 คลิกดาวน์โหลดที่นี่   
  Topic 125 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงบูรณะแหล่งท่องเที่ยววัดพระธาตุบังพวน

       (๒๙ มี.ค. ๕๙)
 คลิกดาวน์โหลดที่นี่ 
  Topic 125 การประกวดราคาจ้างปรับปรุงบูรณะแหล่งท่องเที่ยววัดพระธาตุบังพวน (๑๔ มี.ค. ๕๙)
       
คลิกดาวน์โหลดที่นี่  
  Topic 125 พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)   คลิกดาวน์โหลดที่นี่
 
 Topic 125 ช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ คลิกดาวน์โหลดที่นี่
  Topic 125 เพลงรักชาติร่วมสมัย  
คลิกดาวน์โหลดที่นี่
  Topic 125 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง คลิกดาวน์โหลดที่นี่

 
 Topic 125 ชุดไทยพระราชนิยม (ชาย) คลิกที่นี่
  Topic 125
ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา  
      ประจำปี ๒๕๕๔  (พ.ย. ๕๔)
คลิกที่นี่ 
  Topic 125 
ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมายตามนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้ สังคม คลิกที่นี่


 ข่าวเด่นประจำวัน

 

  

            

นายเผด็จ  สุขเกษม
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย


 
 
Download
  พรบ.ภาพยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๕๑
  แบบฟอร์มการขออนุญาต
    ประกอบกิจการฯ 

Link เพื่อนบ้าน 


 


 


 


 รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์


 
Knowledge Management

img1.gif

  


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย   บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ  ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
E-Mail : nongkhaiculture@gmail.com
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster     www.nongkhai-culture.org