เมนูหลัก
 
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่ายและกลุ่ม
 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
  กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ

ศูนย์ข้อมูล
 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
    ราชการ
  ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
    วัฒนธรรม
  สภาวัฒนธรรม
  แผนปฏิบัติการจังหวั

แผนปฏิบัติการอำเภอ
 

  ปฏิทินทางวัฒนธรรม


 

สำนักงานวัฒนธรรม
 
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
 

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

 


 


 


 
 


                    เป็นกฎหมายที่รองรับ  “สิทธิได้รู้”  ของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ  และกำหนดหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ต้องปฏิบัติตามโดยยึดหลัก                                                                                       


                    
“ข้อมูลข่าวสารทางราชการ”  คือข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ  เช่น  รายงานการทำงานของหน่วยงานราชการหรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเอกชน  เช่น  รายงานการประกอบธุรกิจของเอกชนที่ต้องแจ้งให้รัฐทราบ  เป็นต้น                                                                           


 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ  ได้กำหนดสิทธิสำคัญๆ  แก่ประชาชนดังนี้
                . สิทธิได้รับรู้  (ตามมาตรา    แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ) 
หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  ได้แก่  โครงสร้างและการจัดองค์กร,อำนาจหน้าที่สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลหรือคำแนะนำ และข้อบังคับ กฎ มติคณะรัฐมนตรี คำสั่งต่างๆ                                                                                              
                . สิทธิตรวจดู  (ตามมาตรา    แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ )                               
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้                         
                - ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลต่อเอกชน
                - นโยบายและการตีความ
                - แผนงาน  โครงการ  งบประมาณ
                - คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
                - สัญญาสัมปทาน  สัญญาที่มีลักษณะผูกขาด  ตัดตอน  หรือสัญญาร่วมทุน
                - มติคณะรัฐมนตรี  คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย  และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี
                - ข้อมูลข่าวสารตามที่คณะกรรมการกำหนด
                ๓. สิทธิขอดู  (ตามมาตรา  ๑๑  แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ) 
                 
หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบต้องจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายนอกในเวลาอันสมควร  ซึ่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วและพร้อมจะให้ได้  มิใช่การต้องจัดทำ  วิเคราะห์  จำแนก  รวบรวมขึ้นใหม่  ซึ่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารทางราชการมีมติในการกำหนดมาตรการและแนวทางในการปฏิบัติกรณีที่มีคำขอข้อมูลข่าวสารจากประชาชน ดังนี้                                                                         
            - กรณีที่เป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐพร้อมที่จะจัดหาให้จะต้องทำให้เสร็จภายในวันที่รับคำขอ
                - กรณีที่เป็นข้อมูลข่าวสารที่ขอมีเป็นจำนวนมากหรือไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จภายใน  ๑๕  วัน  จะต้องแจ้งให้ผู้ขอรับข้อมูลทราบภายใน  ๑๕  วัน  รวมทั้งแจ้งกำหนดวันที่จะดำเนินการแล้วเสร็จด้วย

           

 
๔. สิทธิที่ได้รับสำเนาและขอให้รับรองสำเนาถูกต้อง (ตามมาตรา    และ  ๑๑  แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ )  บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม  ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดูขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารได้  โดยที่หน่วยงานของรัฐจะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมได้ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  ทั้งนี้  ต้องคำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย                                                                              
.  สิทธิคัดค้านการเปิดเผย  (ตามมาตรา  ๑๗  แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ )  กรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด                      ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผู้นั้นเสนอคำคัดค้านภายในเวลาที่กำหนด   ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยผู้รับแจ้งมีสิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้โดยให้ทำเป็นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบ  ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาคำคัดค้านและแจ้งผลการพิจารณาโดยไม่ชักช้า
๖. สิทธิร้องเรียน  (ตามมาตรา  ๑๓  แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ )  บุคคลใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า  หรือไม่ได้รับความสะดวก  ผู้นั้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารทางราชการได้  เว้นแต่  เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  หรือคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้าน  หรือคำสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  ทั้งนี้  คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน  ๓๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้องเรียน  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นก็ให้ขยายเวลาได้แต่ต้องไม่เกิน  ๖๐  วัน                                                    
๗. สิทธิอุทธรณ์  (ตามมาตรา  ๑๘  แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ )  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีคำสั่งไม่ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือมีคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสีย  บุคคลนั้นสามารถยื่นคำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารทางราชการภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนั้น  ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยต่อไป                                                                                                                                
. สิทธิได้รับรู้ข่าวสารส่วนบุคคลของตน  (ตามมาตรา    แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ )  บุคคลมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเองจากหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นๆ  ได้  ถ้าพบว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังกล่าวไม่ต้องตามที่เป็นจริงก็มีสิทธิยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นได้                                                                                                                                                               


                              
  ตรวจดูมีข้อมูลข่าวสารอยู่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือไม่

 

กล่องข้อความ: ถ้ามี
 

 
 
 
 
 
 

ขอความช่วยเหลือ หรือ
หาจากดัชนีข้อมูลข่าวสารที่เก็บ
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หรือแยกเก็บไว้ต่างหาก

 

ถ้าสงสัยว่าเป็นบุคคลต่างด้าว
ขอดูหลักฐาน
เจ้าหน้าที่อาจไม่ให้บริการก็ได้

 

ถ่ายสำเนา หรือ บริการยืม

 

 

กล่องข้อความ: ถ้าไม่มี
 

 

กรอกแบบฟอร์มคำขอ

 

ขอรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ที่ติดต่อได้

 

ถ้าสงสัยว่าเป็นบุคคลต่างด้าว
ขอดูหลักฐาน
เจ้าหน้าที่อาจไม่ให้บริการก็ได้

 

แนะนำให้ค้นหาข้อมูลข่าวสาร
จากแหล่งอื่น

 

ส่งผู้รับผิดชอบพิจารณา
ว่าจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตามคำขอหรือไม่

 

ติดต่อนัดหมายมาฟังผลคำขอ

ถ่ายสำเนา หรือ บริการยืม

       
       
ข้อแนะนำสำหรับผู้มาติดต่อด้วยตนเอง                                  
   
๑. กรอกแบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการยื่นต่อเจ้าหน้าที่                                       
     ๒. ในกรณีการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารทางราชการมีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย  ให้ชำระค่าบริการดังกล่าว
          กับเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้มาติดต่อจะได้รับใบเสร็จทุกครั้ง                                                         
     ๓. ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลข่าวสารหรือข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยไม่ได้ เจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำแก่ท่าน

         

        ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย  มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนทราบและสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ฯ  ที่                                                                                       

http://www.nongkhai-culture.org

จัดทำโดย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย  บริเวณชั้น ๒ 
อาคารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย  ถนนศูนย์ราชการ 
อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์
  ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘
โทรสาร
   ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘<< กลับหน้าหลัก >>

นายเผด็จ  สุขเกษม
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

ดัชนีรวม ข้อมูลข่าวสาร ม.7/ม.9

Link หนังสือพิมพ์ 

Link ทีวี


 


 


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ   ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster   www.nongkhai-culture.org