วีรกรรมปราบฮ่อ  หลวงพ่อพระใส  สะพานไทยลาว

เมนูหลัก
 
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่ายและกลุ่ม
 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
  กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ

ศูนย์ข้อมูล
 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
    ราชการ
  ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
    วัฒนธรรม
  สภาวัฒนธรรม
  แผนปฏิบัติการจังหวั

แผนปฏิบัติการอำเภอ
 

  ปฏิทินทางวัฒนธรรม


 

สำนักวัฒนธรรมจังหวัด
 
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
 

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

  

 


 


                                           


  ดร.สุดา   ชูกลิ่น
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย


 

นายอุทัย   ยอดประทุม
ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมือง

นางสมพร   แถวเพณี
ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสังคมนายไสว   วรรณศิลป์
ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอศรีเชียงใหม่

นายวิษณุ   พิลาสุทธิ์
ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอโพนพิสัย

 

 

 

 

 


 นายเสวียน   สุทธิดี
ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอโพธิ์ตาก

นายบัวจันทร์   โลหิทัต
ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสระใคร

 

 

 

 


นายจอม   วงศ์อามาตย์
ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอรัตนวาปี

 นายทูล   เจริญใจ
ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเฝ้าไร่

 

 

 

 


 นายสุรศักดิ์   โสตะวงศ์
ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าบ่อ

นายเผด็จ  สุขเกษม
เลขาธิการสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายผู้ช่วยเลขาธิการสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

                                                                                                           

ทำเนียบคณะกรรมการบริหารวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

ที่อยู่

ดร.สุดา  ชูกลิ่น

ประธานสภาวัฒนธรรม
จังหวัดหนองคาย

๐๘๑ – ๘๗๓๙๑๘๑
๐๔๒
– ๔๖๕๗๗๗
โทรสาร
๐๔๒ - ๔๒๑๒๘๐

๒๒๒  หมู่    ต.กวนวัน 
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
๔๓๐๐๐

นายอุทัย  ยอดประทุม

ประธานสภาวัฒนธรรม
อ.เมืองหนองคาย

๐๘๑ - ๒๖๒๕๔๑๑

๑๒๗ หมู่ที่ ๑ บ้านสร้างพอก
ตำบลสองห้อง อำเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐

นางสมพร  แถวเพณี

ประธานสภาวัฒนธรรม  
อ.สังคม

๐๔๒ - ๔๔๑๑๐๐

๒๐  หมู่ที่    ตำบลสังคม
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
๔๓๑๖๐

นายไสว  วรรณศิลป์

ประธานสภาวัฒนธรรม  
อ.ศรีเชียงใหม่

๐๘๙ - ๕๗๒๒๓๐๓

๒๐ หมู่ ๔ ตำบลพานพร้าว
อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
๔๓๑๓๐

นายวิษณุ  พิลาสุทธิ์ 

ประธานสภาวัฒนธรรม  
อ.โพนพิสัย

๐๘๕ - ๖๐๙๖๕๕๔

๑๕๓/๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดหลวง
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
 
๔๓๑๒๐

นายเสวียน  สุทธิดี

ประธานสภาวัฒนธรรม
 อ.โพธิ์ตาก

๐๘๗ - ๒๒๑๑๒๙๙

๑๔/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ตาก
อำเภอโพธิ์ตาก
  จังหวัดหนองคาย
๔๓๑๓๐

นายบัวจันทร์   โลหิทัต

ประธานสภาวัฒนธรรม  
อ.สระใคร

๐๘๗ - ๒๒๑๒๘๓๘

๑๐๑ หมู่ ๘ ตำบลบ้านฝาง
อำเภอสระใคร
  จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐

นายจอม  วง์อามาตย์ 

ประธานสภาวัฒนธรรม
อ.รัตนวาปี

๐๘๙ - ๙๔๐๘๐๒๔

๓๐๖หมู่ที่ ๖  ตำบลรัตนวาปี 
อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
๔๓๑๒๐

นายทูล   เจริญใจ 

ประธานสภาวัฒนธรรม  
อ.เฝ้าไร่

๐๘๙ - ๗๑๕๘๖๕๐

๙๔  หมู่ที่ ๗  ตำบลนาดี 
อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
๔๓๑๘๐

๑๐

นายสุรศักดิ์  โสตะวงศ์

ประธานสภาวัฒนธรรม  
อ.ท่าบ่อ

๐๘๑ - ๗๓๙๒๖๓๒

เทศบาลตำบลท่าบ่อ
อำเภอท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย
๔๓๑๑๐

๑๑

นายเริงฤทธิ์  พลนามอินทร์

เลขาธิการคณะกรรมการ
สภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

๐๘๙ - ๕๖๙๙๙๐๙

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
บริเวณศูนย์ราชการ
  ตำบลหนองกอมเกาะ  อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
๔๓๐๐๐

<< กลับหน้าหลัก >> 


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ   ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster     www.nongkhai-culture.org