เมนูหลัก
 
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่ายและกลุ่ม
 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
  กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ

ศูนย์ข้อมูล
 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
    ราชการ
  ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
    วัฒนธรรม
  สภาวัฒนธรรม
  แผนปฏิบัติการจังหวั

แผนปฏิบัติการอำเภอ
 

  ปฏิทินทางวัฒนธรรม


 

สำนักวัฒนธรรมจังหวัด
 
  จังหวัดอำนาจเจริญ
  จังหวัดนครราชสีมา
  จังหวัดสกลนคร
  จังหวัดชัยภูมิ
  จังหวัดมหาสารคาม
  จังหวัดหนองบัวลำภู
  สุพรรณบุรี
  จังหวัดพัทลุง
  จังหวัดระยอง
  จังหวัดเชียงใหม่

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

 


 


 ตราประจำจังหวัด
 


 

          สัญลักษณ์:
                       -
 เป็นรูปหนองน้ำ กอไผ่ และดอกบัว

          ความหมาย:
   
                    - 
เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ แข็งเมืองต่อกรุงเทพ พระบาทสมเด็จ
                          
พระนั่งเกล้าฯโปรดให้พระยาราชสุภาวดี คุมทัพไปตีกรุงศรีสัตนาคนหุต
                          กลับคืนมาได้พระยาราชสุภาวดีจึงให้ท้าวสุวอเลือกตำบลในแถบนั้น
 ตั้ง
                          ขึ้นเป็นเมืองใหม่แล้วจึงเลือกตำบลบ้านไผ่
 ซึ่งมีกอไผ่อยู่ทั่วไป และมี
                          หนองน้ำใหญ่ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า
 หนองคาย

          อักษรย่อจังหวัด  :   นค.

 


 

นายเผด็จ  สุขเกษม
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย


Link หนังสือพิมพ์ 

Link ทีวี
 


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ   ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster     www.nongkhai-culture.org