เมนูหลัก
 
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่ายและกลุ่ม
 
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
  กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ

ศูนย์ข้อมูล
 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
    ราชการ
  ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
    วัฒนธรรม
  สภาวัฒนธรรม
  แผนปฏิบัติการจังหวั

แผนปฏิบัติการอำเภอ
 

  ปฏิทินทางวัฒนธรรม


 

สำนักวัฒนธรรมจังหวัด
 
  จังหวัดอำนาจเจริญ
  จังหวัดนครราชสีมา
  จังหวัดสกลนคร
  จังหวัดชัยภูมิ
  จังหวัดมหาสารคาม
  จังหวัดหนองบัวลำภู
  สุพรรณบุรี
  จังหวัดพัทลุง
  จังหวัดระยอง
  จังหวัดเชียงใหม่

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

 


 


 สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย
 

 

พระธาตุหล้าหนอง(พระธาตุกลางน้ำ)

พระธาตุหล้าหนอง อ.เมืองหนองคาย"พระธาตุหล้าหนอง หรือ พระธาตุกลางน้ำ"ที่ชาวหนองคาย รู้จักและให้ความเคารพศรัทธากันมาหลายชั่วอายุคนนั้น หากจะย้อนไปศึกษาประวัติพระธาตุองค์นี้จะพบว่า ในหนังสืออุรังคธาตุ หรือตำนานพระธาตุพนม ตอนหนึ่งได้กล่าวถึงการสร้างพระธาตุหล้าหนองว่า พระธาตุองค์นี้ สร้างโดยพระอรหันต์ 5 องค์ ประกอบด้วย พระมหารัตนเถระ, พระจุลรัตนเถระ, พระมหาสุวรรณปราสาทเถระ, พระจุลสุวรรณปราสาทเถระ และพระสังฆวิชัยเถระ ที่ล้วนเป็นศิษย์พระพุทธรักขิต พระธรรมรักขิต พระสังฆรักขิต พระอรหันต์ทั้ง 3 องค์พระธาตุบังพวน

นมัสการพระธาตุคู่เมืองไทย-ลาว
- มีงานนมัสการพระธาตุในวันขึ้น 11 ค่ำ เดือนยี่ (ประมาณเดือน ธ.ค.)

     เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพี่น้องไทย-ลาวมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรล้านช้าง และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ บริเวณพระธาตุเป็นกลุ่มโบราณสถานซึ่งจำลอง สัตตมหาสถาน คือสถานที่สำคัญในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเจ็ดแห่งหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย

นมัสการพระพุทธรูปคู่เมืองหนองคาย

- โบสถ์เปิดเวลา 07.00-19.00 น.
     หลวงพ่อพระใสประดิษฐานอยู่ในโบสถ์วัดโพธิ์ชัย เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่คู่เมืองหนองคายมาแต่โบราณ มีพุทธลักษณะงดงาม เป็นที่เคารพนับถือทั้งของคนไทยและคนลาว
 

ประวัติสะพานมิตรภาพไทย-ลาว

ประตูสู่ลาวและกลุ่มประเทศอินโดจีน
- เปิดเวลา 05.00-22.00 น.

      เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงเชื่อม จ. หนองคายกับเมืองเวียงจันทน์เมืองหลวงของประเทศลาว และสามารถเดินทางต่อไปยังหลวงพระบางและคำม่วนได้ ทั้งยังมีเส้นทางเชื่อมต่อไปถึงเวียดนามอีกด้วยบริเวณเชิงสะพานฝั่งไทยเป็นย่านบริษัทนำเที่ยว ส่วนฝั่งลาวมีร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี
 

                       สะพานมิตรภาพไทย-ลาว

 

 

 

 

นายเผด็จ  สุขเกษม
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย


Link หนังสือพิมพ์ 

Link ทีวี
 


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ   ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster     www.nongkhai-culture.org