เมนูหลัก
 
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่ายและกลุ่ม
 
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
  กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ

ศูนย์ข้อมูล
 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
    ราชการ
  ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
    วัฒนธรรม
  สภาวัฒนธรรม
  แผนปฏิบัติการจังหวั

แผนปฏิบัติการอำเภอ
 

  ปฏิทินทางวัฒนธรรม


 

สำนักงานวัฒนธรรม
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

 


 


 


 


โครงสร้างบุคลากร

นายเผด็จ  สุขเกษม
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม


 นางฐิตารีย์  อินตาแสง

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนายสมยศ  งามชมภู
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์
และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

 

นางกรรญา  ศูนย์คำ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม
 

   ฝ่ายบริหารทั่วไป

 


 นางฐิตารีย์  อินตาแสง

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 

 


 
นางสาวนิตยา  โคตรชมภู
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  
นางสาวปรมาพร  พิณรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

 

 


นายสมเกียรติ  นาคเสน
พนักงานรักษาความปลอดภัย
   

นายธนภัทร์  ผดุงราษฎร์
พนักงานรักษาความปลอดภัย
 นายธนัชพงศ์  รัตนพิมาตย์
พนักงานขับรถ
 

 


นางสาวอุไรพร  บุญประกอบ
พนักงานทำความสะอาด
 

กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมนายสมยศ  งามชมภู

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
 

งานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมนายสุรพงษ์  เพื่อช่อ
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

 


นางสาวภาณุพรรณ  คำพุฒ
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
 

งานแผนงาน

 
ว่าที่ ร.ต.หญิงชลธิชา  สุตานันท์

นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

 


นายประเวศน์   โคตรชมภู
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกลุ่มส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม

 


นางกรรญา  ศูนย์คำ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม
 

 นางสาวฐิติชญา  พรชาตา
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
(งานสภาวัฒนธรรม)
 นายยอดยิ่ง   ราชตั้งใจ
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
(งานพิธี)
 

 

 นางจิราภรณ์  ชัยมณี

นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
(ประสานงานอำเภอเฝ้าไร่)


 
นางสาวประภัสสร  ยางนอก
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
(ประสานงานอำเภอสังคม)

  
shanyut.jpg
 
ายชาญยุทธ  มหาสมบัติ
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
(งานศาสนา)


 
นายจีรพงษ์  บุตรแก้ว
อาสาสมัครวัฒนธรรม

นักวิชาการวัฒนธรรมประจำอำเภอ

 


นางณิศรา   พัดงาม
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
(ประจำอำเภอโพนพิสัย)
 

 


นางสาวสุดา   ชัยกำเนิด
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
(ประจำอำเภอท่าบ่อ)
 

 


นายกิตติเดช   เพ็งคำ
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
(ประจำอำเภอสระใคร)

 


นางจิราภรณ์   ชัยมณี
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
(ประสานงานอำเภอเฝ้าไร่)
นางสาวประภัสสร  ยางนอก
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
(ประสานงานอำเภอสังคม)

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี

 


นายกิตติเดช   เพ็งคำ
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

 


นายปรีชา  ปลัดพรม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี

 


นายสถาพร  ดอนชุม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี

 

ผังโครงสร้างบุคลากร
            


 


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ   ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster     www.nongkhai-culture.org