เมนูหลัก
 
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่ายและกลุ่ม
 
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
  กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ

ศูนย์ข้อมูล
 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
    ราชการ
  ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
    วัฒนธรรม
  สภาวัฒนธรรม
  แผนปฏิบัติการจังหวั

แผนปฏิบัติการอำเภอ
 

  ปฏิทินทางวัฒนธรรม


 

สำนักงานวัฒนธรรม
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้
ลิงก์ที่น่าสนใจ
 

 


 


 


 


โครงสร้างบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

 

นายเผด็จ  สุขเกษม
วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรม

กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม

  นางฐิตารีย์  อินทร์ตาแสง

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นายสมยศ  งามชมภู
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์
และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม


 นางกรรญา  ศูนย์คำ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม
 

   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  นางฐิตารีย์  อินทร์ตาแสง

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 

  
นางสาวนิตยา  โคตรชมภู
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

  
นางปรมาพร  เบาเซอร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

 

 

นางสาวยุพา  ฝาชัยภูมิ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

 นายสมเกียรติ  นาคเสน
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

 นายธนภัทร์  ผดุงราษฎร์
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

 นายกฤษดา  บุญราศรี
พนักงานขับรถยนต์

 

 นางสาวอุไรพร  บุญประกอบ
พนักงานทำความสะอาด

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

 นายสมยศ  งามชมภู

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

 

งานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

 นายสุรพงษ์  เพื่อช่อ
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

 
ว่าที่ ร.ต.หญิงชลธิชา  สุตานันท์

นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
 

งานแผนงาน

 นางสาวภาณุพรรณ  คำพุฒ
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

 

 นางสาวธมนวรรณ์  ลุทัน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

กลุ่มส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม

 นางกรรญา  ศูนย์คำ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม
 

 

 นางสาวฐิติชญาน์  พรชาตา
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

 

 นายยอดยิ่ง  ราชตั้งใจ
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

 

  นางจิราภรณ์  ชัยมณี

นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

 

 

 

นางสาวประภัสสร  ยางนอก
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

 

นักวิชาการวัฒนธรรมประจำอำเภอ

 นางสาวณิชนันท์   พัดงาม
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
(ประจำอำเภอโพนพิสัย)
 

 

 นางสาวสุดา   ชัยกำเนิด
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
(ประจำอำเภอท่าบ่อ)
 

 

 นางสาวประภัสสร  ยางนอก

นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
(ประสานงานอำเภอสังคม)

 

 นางจิราภรณ์   ชัยมณี
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
(ประสานงานอำเภอเฝ้าไร่)

 

กลุ่มงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานฯ

 นายชาญยุทธ  มหาสมบัติ
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

 

 


นายรณสิทธิ์  พิมพ์บุตร
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

 

 นายสถาพร  ดอนชุม
นักวิชาการวัฒนธรรม

 

 นายอาทิตย์  สีต่างคำ
นักวิชาการวัฒนธรรม

 

 นายวีระวัฒน์  กีรติพงศ์ธรรม
นักวิชาการวัฒนธรรม

 

 นายจรยุทธ  บุตรินดา
นักวิชาการวัฒนธรรม

 

 นายฉัตรดนัย  พิสัยสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีฯ

 

 นายชยชนม์  เปรมานนท์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีฯ

 

 นายวชิรพันธ์  สุธรรมา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีฯ

 

 นายสยาม  ดวงดี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีฯ

 

 นายชลนธร  บุตรโคตร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีฯ

 

 นายจิระยุทธ  โคตรอ่อน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีฯ

 

 นายนิพนธ์  ฤกษ์ฤทธิ์รณ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีฯ

 

 

 นายบุญถึง  ตรัยธำมรงค์
พนักงานขับรถ ๖ ล้อ

 

 นายปฏิญญา  ประทุมภาพ
พนักงานขับรถตู้

 

 นางสาวอรอนงค์  รัตนพิมาตย์
พนักงานทำความสะอาด

 

 

ผังโครงสร้างบุคลากร
            


 


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ   ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster     www.nongkhai-culture.org