วีรกรรมปราบฮ่อ  หลวงพ่อพระใส  สะพานไทยลาว

เมนูหลัก
 
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่ายและกลุ่ม
 
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
  กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ

ศูนย์ข้อมูล
 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
    ราชการ
  ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
    วัฒนธรรม
  สภาวัฒนธรรม
  แผนปฏิบัติการจังหวั

แผนปฏิบัติการอำเภอ
 

  ปฏิทินทางวัฒนธรรม


 

สำนักงานวัฒนธรรม
 
  ภาคเหนือ

  ภาคตะวันออกเฉียงหนือ

  ภาคกลาง

  ภาคใต้

 

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

  

 


 


วิสัยทัศน์  (VISION)

           สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย  ต้องเป็นหน่วยงานกลางทางศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  เป็นผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมในระดับจังหวัด  ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางและผู้ให้บริการด้านการศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพและเป็นเลิศ  สามารถประสานนโยบาย  แผนการกำกับ  ติดตาม  ประเมินผล  มีระบบงานและเทคโนโยลีที่ทันสมัย  มีบุคลากรและวัฒนธรรมการทำงานที่มีศักยภาพสูง  สามารถระดมกำลังจากทุกองค์กรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้สูงขึ้น  นำไปสู่สันติสุขของสังคมและวัฒนธรรมที่ยั่งยืน

พันธกิจ (MISSION)

๑. ทำนุบำรุงศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรมของชาติ  และสนองงานสำคัญของสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
     
ให้มีการสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน
๒. บูรณาการศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม  สู่ประชาชนและชุมชน
๓. พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ทั้งระดับชุมชน  ท้องถิ่น  ชาติ  และนานาชาติ  ด้วยมิติทางวัฒนธรรม
๔. บูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการองค์ความรู้  และมรดกศิลปวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทย
      และสังคมโลก
 

กลยุทธ์

๑. ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด  เป็นองค์คณะบุคคลกลางที่มีอำนาจในการบริหารงานศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม
๒. ประสานนโยบายการวางแผนด้านการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ให้สามารถพัฒนาอย่างเหมาะสม  และเป็นเอกภาพ
๓. ปรับเปลี่ยนทัศนคติและศักยภาพของบุคคลในสำนักงาน
๔. ส่งเสริม  ควบคุมมาตรฐานด้านการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ในระดับจังหวัด
๕. ส่งเสริมและประสานการจัดการด้านศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
๖. กำกับ  ติดตาม  ประเมินผลการดำเนินงานด้านการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม


 

 

 

 

 

  


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ   ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster    www.nongkhai-culture.org