วีรกรรมปราบฮ่อ  หลวงพ่อพระใส  สะพานไทยลาว

เมนูหลัก
 
  หน้าแรก
  ที่ตั้งสำนักงานวัฒนธรรม
  โครงสร้างบุคลากร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  ยุทธศาสตร์
  ติดต่อเรา

ผลงานของฝ่ายและกลุ่ม
 
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
  กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ

ศูนย์ข้อมูล
 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
    ราชการ
  ศูนย์ข้อมูลกลางทาง
    วัฒนธรรม
  สภาวัฒนธรรม
  แผนปฏิบัติการจังหวั

แผนปฏิบัติการอำเภอ
 

  ปฏิทินทางวัฒนธรรม


 

สำนักวัฒนธรรมจังหวัด
 
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคใต้

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

  

 


 


ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : รักษา สืบทอดวัฒนธรรมของชาติและความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่นให้อยู่อย่างมั่นคง

      
         
. ศึกษาวิจัย อนุรักษ์ มรดกทรัพย์สินทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
        
๒. ส่งเสริม ฟื้นฟู สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย
        
๓. ฟื้นฟู สืบทอด ภูมิปัญญา
        
๔. ธำรงรักษาวัฒนธรรมระดับชาติที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างค่านิยม จิตสำนึก และภูมิปัญญาไทย

     
๑. สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อให้โอกาสแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
        
. ส่งเสริมให้เกิดโอกาสแห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางศิลปะ และวัฒนธรรม ด้วยการจัดการศึกษา
              เฉพาะทาง
 ทั้งในระบบ นอกระบบ และตลอดชีวิต
        
๓. ส่งเสริมการนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
        
๔. การสร้างค่านิยม จิตสำนึกในสังคมไทยในกลุ่มคนทุกกลุ่ม ทุกระดับให้เห็นคุณค่าในศิลปะ และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : นำทุนวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคมและ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ  

         ๑. การศึกษาวิจัยและประยุกต์
 สร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดคุณค่า
        
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
        
๓. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมเพื่อสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นกับคนในชาติ
        
๔. ใช้มิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมเป็นสื่อในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ ๔ : การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

    
 ๑. ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมและดำเนินงานด้านศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรมด้วยตนเอง
         
๒. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบฐานข้อมูล  เพื่อการบริการ  การเผยแพร่  และการประชาสัมพันธ์
         
๓. บูรณาการความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในการดำเนินการด้านศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม
         
๔. แก้กฎหมาย ระเบียบและกำหนดคุณภาพมาตรฐาน  ตลอดจนการวิจัย 
                การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
 


 

 

 

 

 

  


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย
ถนนมิตรภาพ   ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓๒๔๗-๘  โทรสาร ๐๔๒-๔๑๓๒๔๘
แผนที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อ Webmaster     www.nongkhai-culture.org